Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Kỹ Năng Nghe Tiếng Anh / 5 tips to improve your academic writing

5 tips to improve your academic writing

5 tips to improve your academic writing

Sơ lược nội dung của video cho các bạn có nhu cầu:

5 mẹo để cải thiện kỹ năng viết văng

 1. Do not use contraction – không được sử dụng những cụm từ rút gọn:
 2. thay vì -> nên viết

I’m -> I am

I can’t -> I can not

I don’t -> I do not

 

 1. Avoid there is/ there are – Hạn chế sử dụng there is, there are:
 2. Thay vì

“There are many issues students face at the university.”

Có rất nhiều khó khăn mà sinh viên đối mặt khi vào đại học.

 1. Nên viết

“Students face many issues at the university.”

Sinh viên đối mặt nhiều khó khẳn ở trường đại học.

 

 1. avoid “really”, “very”, “a lot”, “so”
 2. Thay vì -> nên viết

very hard -> difficult

really controversial -> controversial

a lot -> many (countable) đếm được

a lot -> much (uncountable) không đếm được.

 

 1. Passive voice vs active voice:
 2. Chọn câu bị động và chủ động cho hợp lý
 3. Nếu viết về các môn thuộc khoa học tự nhiên, có thể dụng câu bị động một cách hạn chết.
 4. Nếu là các môn về khoa học xã hội, không nên dùng câu bị động, chỉ xài chủ động
 5. Ví dụ:

– Câu bị động (passive):

+ Healthcare reforms were implemented by Obama.

+ Sự cải cách về vấn đề chăm sóc sức khỏe được thực hiện bởi Obama.

– Câu chủ động (active):

+ Obama implemented healthcare reforms.

+ Obama cho thực hiện chính sách cải cách về chăm sóc sức khỏe.

 

 1. Use strong verb – dùng những động từ trang trọng hơn

weak verb -> strong verb

thay vì -> nên viết

 1. give assistance to -> assist (hỗ trợ)
 2. made an objection -> object (phản đối)
 3. conduct an investigation -> investigate (đầu tư)
 4. did an audit -> audit (kiểm toán, thanh toán)

Chúc Các Bạn Học Tiếng Anh Vui Vẻ !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *