Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Cách dùng CARE và LIKE

Cách dùng CARE và LIKE

ITC chia sẻ cách dùng CARE và LIKE trong  câu

Care được dùng chủ yếu ở phủ định và nghi vấn.

+ care for + danh từ/danh động từ rất giống cấu trúc like + danh từ/danh động từ.

Ví dụ:
Does/Did Tom like/care for living in the country?
Tom có thích/để ý đến việc sống ở thôn quê không?
You don’t like the science fiction, do you?
Anh không thích truyện khoa học viễn tưởng phải không?
I don’t care for it./I don’t like it much./Oh yes, I like it.
Tôi không để ý đến nó/ Tôi không thích nó lắm./Ồ có chứ, tôi thích nó.
+ Care trong thể nghi vấn đôi khi mang một hàm ý ngờ vực.
Ví dụ:
Does Ann care for horror movies?
Ann có thích xem phim kinh di không?
Lưu ý: Cảm giác ngờ vực rõ hơn với cách dùng Would you care (for)…?

Bạn đang xem “Cách dùng CARE và LIKE

Xem thêm “Từ vựng về các loài vật“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm “Lớp học tiếng anh cho người lớn tuổi tại Hà Nội“, “Lớp ngữ pháp tiếng anh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *