Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Cách dùng số thập phân trong tiếng anh

Cách dùng số thập phân trong tiếng anh

Cách dùng số thập phân trong tiếng anh

Trước hết bạn cần nắm vững khái niệm về số thứ tự và số đếm

  • Số đếm: – Là số dùng để đếm: Ví dụ: 1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five….
  • Số thứ tự: – Là số không phải để đếm mà để đánh số thứ tự: Ví dụ: 1st-first, 2nd-second, 3rd- third…

Danh sách phân số trong tiếng anh

1/2 – a half

1/3 – a third

2/3 – two thirds

1/4 – a quarter (a fourth)

3/4 – three quarters (three fourths)

1/5 – a fifth

2/5 – two fifths

1/6 – a sixth

5/6 – five sixths

1/7 – a seventh

1/8 – an eighth

1/10 – a tenth

7/10 – seven tenths

1/20 – a twentieth

47/100 – forty-seven hundredths

1/100 – a hundredth

1/1,000 – a thousandth

Cách đọc và viết phân số

  1. Tử số:

Luôn dùng số đếm: one, two, three, four, five….

– 1/5 = one / fifth

– 1/2 = one (a) half

  1. Mẫu số:

+ Có hai trường hợp:

  • Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ta thêm s)

– 2/6 : two sixths

– 3/4 = three quarters

  • Nếu tử số là hai chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm, giữa tử số và mẫu số có chữ over.

– 3/462 = three over four six two

– 22/16 : twenty-two over one six (tử số có 2 chữ số )

  1. Nếu là hỗn số:

Ta viết số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên)

– 2 3/5 = two and three fifths

– 5 6/7 = five and six sevenths

– 6 1/4 = six and a quarter

  1. Trường hợp đặc biệt

Có một số trường hợp không theo các qui tắc trên và thường được dùng ngắn gọn như sau:

– 1/2 = a half hoặc one (a) half

– 1/4 = one quarter hoặc a quarter (nhưng trong Toán họcvẫn được dùng là one fourth)

– 3/4 = three quarters

– 1/100 = one hundredth

– 1% = one percent hoặc a percent

– 1/1000 = one thousandth – one a thousandth – one over a thousand

Lưu ý

Phân số được viết dưới dạng hỗn số (mixed numbers), phải sử dụng AND để nối hai phần với nhau. Ví dụ: 1¾ = one and three quarters hoặc one and three fourths.

Bạn còn nhớ hỗn số không? Ta có 1¾ = (1*4 + 3)/4 = 7/4.

Viết: Henry VIII – Đọc: Henry the Eighth.

Chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *