Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Kỹ Năng Nghe Tiếng Anh / Cách phát âm với từ ” Job”

Cách phát âm với từ ” Job”

Cách phát âm với từ ” Job”

Danh Từ

Job                                                                                      : Nghề Nghiệp

Work, job, task, business, employment, labor           : Công Việc

Job, fact, matter, affair                                                    :  Việc

employment, job, work, working, occupation, deed  : Việc Làm

Chúc Các Bạn Học Tiếng Anh Vui Vẻ !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *