Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / cách sử dụng đại từ quan hệ

cách sử dụng đại từ quan hệ

cách sử dụng đại từ quan hệ

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Hướng dẫn bạn đọc một số cách dử dụng đại từ quan hệ hay cách dùng who whom which that whose thông dụng nhất đặc biệt sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm cực kì thú vị.

1.1  Định nghĩa

–         Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ, trạng từ quan hệ quan hệ: Who, What, Which, That…vvv

–         Mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ, có chức năng bổ sung ý nghĩa như một tính từ nên còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.

 

VD:  +  I live in Hanoi where you visited last year

+ Mua shisha giá rẻ ở đâu , Bán bình shisha giá rẻ giá bao nhiêu

+ Mục tiêu nghề nghiệp cv xin việc như thế nào ?

Mệnh đề quan hệ: Where you visited last year là mệnh đề có chức năng làm rõ nghĩa hơn cho danh từ Hanoi, câu này sử dụng đại từ quan hệ “Where” để nối mệnh đề chính với mệnh đề phụ

1.2  Các loại mệnh đề quan hệ

WHO : dùng thế cho chủ từ – chỉ người

WHOM : dùng thế cho danh từ  – chỉ người

WHICH : dùng thế cho danh từ – vật

WHEN :  dùng thế cho thời gian

WHERE :  dùng thế cho nơi chốn

THAT :  dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )

WHOSE : dùng thế cho sở hửu ,người / vật

OF WHICH :     dùng thế cho sở hửu vật

WHY :  dùng thế cho lý do ( reason /cause )

+ WHO, WHOM, WHICH, THAT có thể được lược bỏ khi chúng là tân ngữ của MĐQH.

 1. WHO:

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

 1. WHOM:

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ex: I’d like to talk to the man whom / whoI met at your birthday party.

 1. WHICH:

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

 1. THAT:

– có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định

* Các trường hợp thường dùng “that”:

– khi đi sau các hình thức so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường hợp không dùng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác định

– sau giới từ

 1. WHOS:

dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

–         Mệnh đề quan hệ xác định: Là mệnh đề quan hệ dùng đề bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ thì nghĩa của danh từ không được rõ ràng, người nghe, đọc không thể hiểu được.

VD: The man who is wearing the blue sweater is my husband

–         Mệnh đề quan hệ không xác định: dùng để giải thích thêm cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ không xác định thì danh từ vẫn có nghĩa rõ ràng.

VD: I live in Hanoi where you visited last year.

 1. WHY:

mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

 1. WHERE:

thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.

→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 1. WHEN:

thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?

→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then.

→ I don’t know the time when she will come back.

 1. Các đại từ, trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

2.1  Các đại từ quan hệ trong tiếng Anh

Đại từ quan hệ

Cách dùng và ví dụ

Who Làm chủ ngữ, dùng đại diện cho người The women who is long hair is my teacher

which Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, dùng đại diện cho đồ vật, động vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó The book which is on the table is Ho Chi Minh author

whose Dùng để chỉ sự sở hữu cho cả người và vật The man whose yellow car you see is your new boss

whom Dùng đại diện cho tân ngữ chỉ người The girl whom you met yesterday in my house is my sister

That Dùng đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được) The book that is on the table is Ho Chi Minh auther

My father is the person that I admire most

2.2  Các trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Trạng từ

Cách dùng

Ví dụ

When Thay thế cho cụm thời gian The month when you visited your mother

Where Thay thế cho nơi chốn The place where we married

Why Thay thế cho lí do The reason why he left me

 

 1. Giới từ đi với đại từ quan hệ trong tiếng Anh

–         Khi Whom và Which là tân ngữ của giới từ thì trong tiếng Anh trang trọng giới từ được đặt trước đại từ quan hệ. Nhưng thường thì giới từ được chuyển về cuối mệnh đề và trong trường hợp này mệnh đề quan hệ xác định có thể lược bỏ đại từ quan hệ hoặc dùng that thay thế cho whom và which

–         VD:

The man about whom you are talkingis my brother

The picture at which you are looking is very expensive

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM…. )

1.Khi nào dùng dấu phẩy ?

Khi danh từ đứng trước who ,which,whom… là :

+ Danh từ riêng ,tên

Ha Noi , which ….

Mary ,who is …

+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :

This book ,which ….

+ Có sở hửu đứng trước danh từ :

My mother ,who is ….

+ Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng )

The Sun ,which …

 1. Đặt dấu phẩy ở đâu ?

– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề

My mother , who is a cook , cooks very well

– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .

This is my mother , who is a cook .

3.Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…

– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ

This is the book which I buy.

Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.

This is my book , which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .

This is the house in which I live .

Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .

This is the man who lives near my house.

Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .

 1. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT :

– Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ :

This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy -. phải dùng which

This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in – phải dùng which

 1. Khi nào bắt buộc dùng THAT

– Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật

The man and his dog that ….

That thay thế cho : người và chó

Goodjob !

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *