Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Cum động từ trong tiếng anh

Cum động từ trong tiếng anh

Cum động từ trong tiếng anh

Bạn muốn học tốt tiếng anh, và học tốt một số cụm động từ thường gặp trong tiếng anh thông dụng dưới đây anh ngữ ITCt xin gửi tới các bạn học viên một số cụm động từ thường được sử dụng trong câu.

MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ VỚI GO

 1. go about sth : giải quyết cái gì. = solve
 2. go against sb/ sth: đi ngược lại cái gì/ chống lại ai.
 3. go along with sb/sth: đồng ý với ai/ cái gì.
 4. go beyond sth: vượt quá cái gì.
 5. go down with sth = catch down with sth : bị bệnh gì.
 6. go for sth : chọn cái gì.
 7. go in for sth: tham dự 1 kì thi/ cuộc thi.
 8. go off: nổ.
 9. go on: tiếp tục
 10. go over sth: kiếm tra cái gì một cách cẩn thận.
 11. go up >< go down : tăng >< giảm.

MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ PHỔ BIẾN

 1. bear out = confirm: xác nhận
 2. bring in = introduce: giới thiệu
 3. bring up =raise: nuôi nấng
 4. call on = visit: thăm
 5. call off = cancel: hủy bỏ
 6. call up = telephone: gọi điện
 7. carry on = continue: tiếp tục
 8. carry out = execute: tiến hành
 9. clear up = tidy: dọn dẹp
 10. come about = happen: xảy ra
 11. come off = succeed: thành công
 12. cut down = reduce: giảm
 13. fix up = arrange: sắp xếp
 14. get by = manage: xoay xở
 15. give out = distribute: phân phát,
 16. go over = examine: xem xét, kiểm tra
 17. hold on = wait: đợi
 18. hold up = stop, delay: hoãn, ngừng
 19. leave out = omit: bỏ quên, bỏ sót
 20. look back on = remember: nhớ lại
 21. put forward = suggest: đề nghị
 22. put out = extinguish: tắt đèn, lửa
 23. show up = arrive: đến
 24. talk over = discuss: thảo luận
 25. think over = consider: cân nhắc, nghĩ kỹ
 26. turn down = refuse: từ chối
 27. work out = calculate: tính toán
 28. Distribute: phân bố

Chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *