Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Hướng dẫn phân biệt For A LONG TIME và LONG

Hướng dẫn phân biệt For A LONG TIME và LONG

Hướng dẫn phân biệt For A LONG TIME và LONG

phan biet long và for a long time

FOR A LONG TIME
(FOR) A LONG TIME dùng trong câu khẳng định
Eg: – I waited for a long time, but she didn’t arrive.
– It takes a long time to get to her house.

Trong câu phủ định for a long time (đã lâu, trong một thời gian dài) khác với for long (ngắn, không dài, chốc lát)
Eg: – She didn’t speak for long. (She only spoke for a short time)
– She didn’t speak for a long time. (She was silent for a long time)

LONG
LONG được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.
Eg: – Have you been waiting long?
– It does not take long to get to her house.
– She seldom stays long.

LONG cũng được dùng trong câu khẳng định khi đi với: too, enough, as, so
Eg: – The meeting went on much too long.
– I have been working here long enough.It’s time to get a new job.
– You can stay as long as you want.
– Sorry! I took so long.

LONG mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính:

This is a problem that has long been recognized.
LONG BEFORE (lâu trước khi)/ LONG AFTER (mãi sau khi)/ LONG AGO (cách đây đã lâu)
We used to live in Paris, but that was long before you were born.
Long after the accident he used to dream that he was dying.
Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess.
Long mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính:
This is a problem that has long been recognized.
All (day/ night/ week/ year) long = suốt cả…
She sits dreaming all day long
(Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày).
Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa
I will be back before long
(Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ).
All (day/ night/ week/ year) long = suốt cả…
She sits dreaming all day long
(Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày).
Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa
I will be back before long
(Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ).

Đang xem “Hướng dẫn phân biệt FOR A LONG TIME và LONG

Xem thêm “Cách phân biệt You và One

Xem thêm các Tài liệu tiếng anh khác

Có thể bạn quan tâm đến “Khóa Học Tiếng Anh Cho Người Già“, “Khóa Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *