Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Một vài từ vựng về tiếng anh trong công việc

Một vài từ vựng về tiếng anh trong công việc

Một vài từ vựng về tiếng anh trong công việc

 1. Board of Director: Hội đồng Quản trị
 2. Board Chairman: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 3. Director: Giám đốc
 4. Deputy/Vice Director: Phó Giám
 5. CEO = Chief of Executive Operator/Officer: Tổng Giám đốc điều hành
 6. Head of Department/Division: Trưởng Phòng, Trưởng Bộ phận
 7. Team Leader: Trưởng Nhóm
 8. Officer/Staff: Cán bộ, Nhân viên
 9. Department (Dep’t): Phòng
 10. Marketing Dep’t: Phòng Marketing, phòng Tiếp thị
 11. Sales Dep’t: Phòng Kinh doanh, Phòng bán hàng
 12. Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng Quan hệ công chúng
 13. Administration Dep’t: Phòng Hành chính
 14. Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng Nhân sự
 15. Training Dep’t: Phòng Đào tạo
 16. Accounting Dep’t: Phòng Kế toán
 17. Treasury Dep’t: Phòng Ngân quỹ
 18. International Relations Dep’t: Phòng Quan hệ Quốc tế
 19. Local Payment Dep’t: Phòng Thanh toán trong nước
 20. International Payment Dep’t: Phòng Thanh toán Quốc tế
 21. Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng Công nghệ thông tin
 22. Customer Service Dep’t: Phòng Chăm sóc Khách hàng
 23. Audit Dep’t: Phòng Kiểm toán
 24. Product Development Dep’t: Phòng Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm.
 25. Working Desk: Bàn làm việc
 26. Working Chair: Ghế làm việc
 27. Stable Phone: Điện thoại bàn, điện thoại cố định
 28. Hand Phone/Mobile Phone: Điện thoại Di động
 29. PC = Personal Computer: Máy tính cá nhân
 30. Calendar: Lịch làm việc
 31. Notes: Giấy nhớ ghi công việc
 32. Pencil: Bút chì
 33. Ball pen: Bút bi
 34. Highlight Pen: Bút đánh dấu
 35. Bury Pin/Stapler: Cái dập ghim
 36. Ruler: Thước kẻ
 37. Caculator: Máy tính (bảng tính)
 38. Folder: Thư mục
 39. Data File: Bảng dữ liệu
 40. Name card: Danh thiếp
 41. CV (viết tắt của curriculum vitae): sơ yếu lý lịch
 42. application form /æplɪ’keɪʃn fɔ:m/: đơn xin việc
 43. interview /’intəvju:/: phỏng vấn
 44. job / dʒɔb/: việc làm
 45. career /kə’riə/: nghề nghiệp
 46. part-time /´pa:t¸taim/: bán thời gian
 47. full-time / ful taim/ : toàn thời gian
 48. permanent /’pə:mənənt/: dài hạn
 49. temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/: tạm thời
 50. appointment /ə’pɔintmənt/ (for a meeting): buổi hẹn gặp
 51. ad or advert /əd´və:t/ (viết tắt của advertisement): quảng cáo
 52. contract /’kɔntrækt/: hợp đồng

56.redundancy /ri’dʌndənsi/: sự thừa nhân viên

57.overtime /´ouvətaim/: ngoài giờ làm việc

 1. salary /ˈsæləri/: lương tháng
 2. wages /weiʤs/: lương tuần

Chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *