Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Những trường hợp không dùng WHICH

Những trường hợp không dùng WHICH

Dưới đây là 10 trường hợp khi dùng WHICH

which

1. Từ được thay thế phía trước vừa có người vừa có vật thì dùng “that” mà không dùng “which”.
– He asked about the factories and workers that he had visited.
Ông ấy hỏi về những công ty và công nhân mà ông ấy đã đến thăm.

2. Phía trước là “all, little, much, few, everything, none ” thì dùng “that” mà không dùng “which”.
– There are few books that you can read in this book store.
Có một vài cuốn sách mà bạn có thể đọc ở tiệm sách này.

3. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là tính từ ở cấp so sánh hơn nhất thì dùng “that” mà không

dùng “which”.
– This is the best novel that I have ever read.
Đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất mà tôi từng đọc.

4. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là “the only, the very, the same, the right” thì dùng “that” mà không dùng “which”.
– It is the only book that he bought himself.
Đó là cuốn sách duy nhất mà anh ta đã tự mình mua.

5. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là số thứ tự thì dùng “that” mà không dùng “which”.
– The first sight that was caught at the Great Wall has made a lasting impression on him.
Cảnh tượng đầu tiên về Vạn lý trường thành đập vào mắt ông ấy gây được ấn tượng khó quên với ông.

6.Từ được thay thế phía trước có định ngữ là “all, every, any, much, little, few, no” thì dùng “that” mà không dùng “which”.
– You can take any room that you like.
Anh có thể lấy bất cứ phòng nào mà anh thích.
– There is no clothes that fit you here.
Ở đây chẳng có bộ quần áo nào phù hợp với bạn cả.

7. Trong câu nhấn mạnh “It is … that …” thì dùng “that” mà không dùng “which” làm từ nối .
– It is in this room that he was born twenty years ago.
Cách đây hai mươi năm chính trong căn phòng này ông ấy đã được sinh ra.

8. Trong câu hỏi (Mệnh đề chính) mở đầu bằng “which” thì dùng “that” mà không dùng “which” làm từ nối.
– Which of the books that had pictures was worth reading?
Những cuốn sách có tranh ảnh thì đáng đọc đúng không?

9. Diễn tả ý “giống như…..”dùng từ nối “as” không dùng “which”.
– Mary was late again, as had been expected.
Mary lại đi muộn, như đã được dự kiến.

10. Trong câu dùng cấu trúc “such (the same) … as …” dùng từ nối “as” không dùng “which”.
– We need such materials as can bear high temperature.
Chúng tôi cần những vật liệu có thể chịu được nhiệt độ cao như thế này.

Bạn đang xem “Những trường hợp không dùng WHICH

Xem thêm “Tài liệu tiếng anh“, “Làm sao để tăng khả năng giao tiếp tiếng anh

Có thể bạn quan tâm “Lớp Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mất Gốc“, “Khóa Học Tiếng Anh Cho Người Già

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *