Home / Tag Archives: trung tâm luyện tiếng anh tốt

Tag Archives: trung tâm luyện tiếng anh tốt

Cấu trúc câu đi với take

Businessman siting on a bench with his stuff packed in a box.

Cấu trúc câu đi với take To take a bath: Đi tắm To take a dislike to sb: Ghét, không ưa, có ác cảm với người nào To take a fancy to sb/sth: Thích, khoái ai/cái gì To take a fetch: Ráng, gắng sức To take a flying leap over ...

Read More »