Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Thì tương lai đơn (The Future Simple)

Thì tương lai đơn (The Future Simple)

Anh ngữ ITC hướng dẫn cấu trúc, dấu hiệu nhận biết, cách dùng và những ví dụ cụ thể của thì Tương lai đơn (The Future Simple)

1, Cấu trúc của thì tương lai đơn

a, Câu khẳng định

I / You / He / She / It / We / They will pass the exam

b, Câu phủ định

I / You / He / She / It / We / They won’t (will not) pass the exam

c, Câu hỏi

Will I / You / He / She / It / We / They pass the exam?

d, Câu trả lời Yes/No

Yes/No, I / You / He / She / It / We / They will/won’t

2, Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Trong câu sử dụng những từ về thời gian của tương lai như: tomorrow , next day/week/ year/ century…

3, Cách sử dụng thì tương lai đơn

a, Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói

VD:

We will see what we can di t help you.

Chúng tôi sẽ xem để có thể giúp gì cho anh.

b, Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

VD:

Will you open the door?

Anh đóng cửa giúp tôi được không → lời yêu cầu.

Will you come to lunch?

Trưa này cậu tới ăn cơm nhé → lời mời

c, Diễn đạt dự đoán không có căn cứ

VD:

People will not go to Jupiter before 22nd century.

Con người sẽ không thể tới sao Mộc trước thế kỉ 22.

 

Bạn đang xem Thì tương lai đơn (The Future Simple)

Xem thêm Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm Học tiếng anh ở đâu tốt nhất Hà Nội“, “Tiếng anh giao tiếp cấp tốc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *