Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous)

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous)

Dưới đây là Cấu trúc, dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous). Kèm theo đó là những ví dụ cụ thể cho bạn dễ hiểu.

1, Cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

a, Câu khẳng định

S + will + have + been +V-ing

Ex: They will have been getting married for 2 years by the end of this year.

b, Câu phủ định

S + will not/ won’t + have + been + V-ing

Ex: I won’t have been travelling to New York for 2 years by the end of October.

c, Câu hỏi

Will + S + have + been + V-ing?

Yes, S + will./ No, S + won’t.

Ex: 

Will you have been living in this country for 2 months by the end of this week?

Yes, I will./ No, I won’t.

2, Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trong câu chứa cụm từ sau:

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ex:

– for 3 hours by the time she arrives (được 2 tiếng đồng hồ cho tới lúc cô ấy đến)

– for 2 years by the end of this month (được 2 năm cho tới cuối tháng này)

– for 2 days before the time my parents comes back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai)

3, Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

– Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai.

Ex: 

I will have been studying English for 10 year by the end of next month.

Ta thấy việc học tiếng Anh bắt đầu trong quá khứ (trước thời điểm nói) kéo dài liên tục đến cuối tháng tới là được 10 năm. Vậy ta sẽ sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt.

4, Bài tập chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

1. Your sister (get) pregnant for 7 months?

2. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.

3. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.

4. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.

5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.

Trả lời:

1. Your sister (get) pregnant for 7 months?

-> will your sister have been getting

2. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.

-> will have been writing

 

3. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.

-> will have been working

4. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.

-> will have been doing

 

5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.

-> will have been cooking

 

Bạn đang xem Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous)

Xem thêmThì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm Tiếng anh cho người mới bắt đầu“, “Lớp học tiếng anh cho người đi làm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *