Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Từ nối và cụm từ dùng trong bài viết IELTS

Từ nối và cụm từ dùng trong bài viết IELTS

Dưới đây là một số từ nối và cụm từ dùng trong bài viết IELTS

1_ In my opinion…(clause): sử dụng để đưa quan điểm cá nhân – use to give
your own opinion.

2_ I do (not) believe that….(clause)….: sử dụng để đưa quan điểm cá nhân –
use to give your own opinion.

3_I would agree that….(clause): sử dụng để đưa ra một nhận định là quan điểm
của mình – use to give your view.

4_(Be) beneficial for…: có lợi cho….

5_ Require to do something: yêu cầu làm gì

6_gain from….: được lợi từ….

7_Make something compulsory: làm cho cái gì trở nên bắt buộc

8_Go against…: đi ngược lại…

Bạn đang xem “Từ nối và cụm từ dùng trong bài viết IELTS

Xem thêm Từ vựng về rạp chiếu phim“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm Lớp học tiếng anh ở Xuân Thủy“, “Lớp học tiếng anh tại Cầu Giấy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *