Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Một số ví dụ về các từ vựng chuyên nghành kinh tế

 1. revenue: thu nhập
 2. interest: tiền lãi
 3. withdraw: rút tiền ra
 4. offset: sự bù đáp thiệt hại
 5. treasurer: thủ quỹ
 6. turnover: doanh số, doanh thu
 7. inflation: sự lạm phát
 8. Surplus: thặng dư
 9. liability: khoản nợ, trách nhiệm
 10. depreciation: khấu hao
 11. Financial policies: chính sách tài chính
 12. Home/ Foreign maket: thị trường trong nước/ ngoài nước
 13. Foreign currency: ngoại tệ
 14. Circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá
 15. price_ boom: việc giá cả tăng vọt
 16. hoard/ hoarder: tích trữ/ người tích trữ
 17. moderate price: giá cả phải chăng
 18. monetary activities: hoạt động tiền tệ
 19. speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ
 20. dumping: bán phá giá
 21. economic blockade: bao vây kinh tế
 22. guarantee: bảo hành
 23. insurance: bảo hiểm
 24. embargo: cấm vận
 25. account holder: chủ tài khoản
 26. conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
 27. tranfer: chuyển khoản
 28. agent: đại lý, đại diện
 29. customs barrier: hàng rào thuế quan
 30. invoice: hoá đơn
 31. mode of payment: phuơng thức thanh toán
 32. financial year: tài khoán
 33. joint venture: công ty liên doanh
 34. instalment: phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
 35. mortage: cầm cố , thế nợ
 36. share: cổ phần
 37. shareholder: người góp cổ phần
 38. earnest money: tiền đặt cọc
 39. payment in arrear: trả tiền chậm
 40. confiscation: tịch thu
 41. preferential duties: thuế ưu đãi
 42. National economy: kinh tế quốc dân
 43. Economic cooperation: hợp tác ktế
 44. International economic aid: viện trợ ktế qtế
 45. Embargo: cấm vận
 46. Macro-economic: kinh tế vĩ mô
 47. Micro-economic: kinh tế vi mô
 48. Planned economy: kinh tế kế hoạch
 49. Market economy: kinh tế thị trường
 50. Regulation: sự điều tiết
 51. The openness of the economy: sự mở cửa của nền ktế
 52. Rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng ktế
 53. Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
 54. Capital accumulation: sự tích luỹ tư bản
 55. Indicator of economic welfare: chỉ tiêu phúc lợi kinh tế
 56. Distribution of income: phân phối thu nhập
 57. Real national income: thu nhập quốc dân thực tế
 58. Per capita income: thu nhập bình quân đầu người
 59. Gross National Product (GNP): Tổng sản phẩm qdân
 60. Gross Dosmetic Product (GDP): tổng sản phẩm quốc nội
 61. Supply and demand: cung và cầu
 62. Potential demand: nhu cầu tiềm tàng
 63. Effective demand: nhu cầu thực tế
 64. Purchasing power: sức mua
 65. Active/ brisk demand: lượng cầu nhiều
 66. Managerial skill: kỹ năng quản lý
 67. Effective longer-run solution: giải pháp lâu dài hữu hiệu
 68. Joint stock company: công ty cổ phần
 69. National firms: các công ty quốc gia
 70. Transnational corporations: Các công ty siêu quốc gia
 71. Holding company: công ty mẹ
 72. Affiliated/ Subsidiary company: công ty con
 73. Co-operative: hợp tác xã
 74. Sole agent: đại lý độc quyền
 75. Fixed capital: vốn cố định
 76. Floating/ Working/ Circulating/ liquid capital: vốn luân chuyển
 77. Amortization/ Depreciation: khấu hao

Một số ví dụ về kinh tế trong tiếng anh

1.Financial market: Thị trường tài chính

Là nơi các nguồn quỹ (tiền) được chuyển từ người có nguồn quỹ dư thừa có sẵn tới người có nhu cầu

 1. Direct finance: Tài chính trực tiếp

Khi nguồn quỹ chuyển trực tiếp từ người tiết kiệm sang người sử dụng trong thị trường tài chính

 1. Indirect finance: Tài chính gián tiếp

Khi nguồn quỹ chuyển tới người sử dụng thông qua trung gian tài chính

 1. Primary market: Thị trường sơ cấp

Là khi cổ phiếu mới được phát hành được bán cho những người mua đầu tiên

 1. Secondary market: Thị trường thứ cấp

Là khi cổ phiếu đã được phát hành trước đây có thể được bán lại

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01633.880.559

Website:http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *