Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Từ vựng tiếng anh về các loại quả

Từ vựng tiếng anh về các loại quả

Từ vựng tiếng anh về các loại quả

1.Avocado [,ævou’kɑ:dou] : Bơ

 1. Apple [‘æpl] : Táo
 2. Orange [‘ɔrindʒ]: Cam
 3. Banana [bə’nɑ:nə]: Chuối
 4. Grape [greip]: Nho
 5. Grapefruit [‘greipfru:t] (or Pomelo) : Bưởi
 6. Starfruit [stɑ:] [fru:t] : Khế
 7. Mango [‘mæηgou]: Xoài
 8. Pineapple [‘painæpl]: Dứa, Thơm
 9. Mangosteen [‘mæηgousti:n]: Măng Cụt
 10. Mandarin [‘mændərin] : Quýt
 11. Kiwi fruit [‘ki:wi:] [fru:t]: Kiwi
 12. Kumquat [‘kʌmkwɔt]: Quất
 13. Jackfruit [‘dʒæk,fru:t]: Mít
 14. Durian [‘duəriən]: Sầu Riêng
 15. Lemon [‘lemən] : Chanh Vàng
 16. Lime [laim]: Chanh Vỏ Xanh
 17. Papaya [pə’paiə]: Đu Đủ
 18. Soursop [‘sɔ:sɔp]: Mãng Cầu Xiêm
 19. Custard-apple [‘kʌstəd,æpl]: Mãng Cầu (Na)
 20. Plum [plʌm] : Mận
 21. Apricot [‘eiprikɔt]: Mơ
 22. Peach [pi:t∫] : Đào
 23. Cherry [‘t∫eri] : Anh Đào
 24. Sapota [sə’poutə]: Sapôchê
 25. Rambutan [ræm’bu:tən]: Chôm Chôm
 26. Coconut [‘koukənʌt]: Dừa
 27. Guava [‘gwɑ:və]: Ổi
 28. Pear [peə(r)]: Lê
 29. Persimmon [pə’simən]: Hồng
 30. Fig [fig]: Sung
 31. Dragon fruit [‘drægən] [fru:t]: Thanh Long
 32. Melon [‘melən] : Dưa
 33. Watermelon [‘wɔ:tə’melən] : Dưa Hấu
 34. Lychee [lai’t∫e:]: Vải
 35. Longan [‘lɔηgən]: Nhãn
 36. Pomegranate [‘pɔmigrænit]: Lựu
 37. Berry [‘beri]: Dâu
 38. Strawberry [‘strɔ:bri] : Dâu Tây
 39. Passion fruit [‘pæ∫n] [fru:t] : Chanh Dây

41.Vú sữa : Star apple

42.Sapôchê (hồng xiêm): /,sæpou’dilə/ Sapodilla

43.Tầm ruộc: /’dʤu:dʤu:b/ Gooseberry

44.Dưa gang: Indian cream cobra melon

45.Dưa tây: Granadilla

46.Dưa vàng: /’kæntəlu:p/ Cantaloupe

47.Dưa xanh: /’hʌnidju:/ Honeydew

48.Cóc: Ambarella

49.Bòng bong: Duku, langsat

50.Xoài: /’mæɳgou/ Mango

 1. kumquat : quả quất vàng
 2. currant : nho Hy Lạp
 3. citron : quả thanh yên
 4. star fruit : khế
 5. Nho tây: grapes wes
 6. Quả bơ : avocado

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline:01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *