Home / Tài Liệu Tiếng Anh / TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ KINH TẾ- TÀI CHÍNH

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ KINH TẾ- TÀI CHÍNH

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ KINH TẾ- TÀI CHÍNH

Central Bank: ngân hàng trung ương

Finance minister: bộ trưởng tài chính

Financial market: thị trường tài chính (nơi mua bán cổ phiếu hoặc hàng hóa)

to inject (money) into (the financial market): bơm (tiền) vào (thị trường tài chính)

downturn = thời kỳ suy thoái

depression = tình trạng đình đốn

financial crisis = khủng hoảng tài chính

to slide into (recession,…) = rơi vào (tình trạng suy thoái,…)

rising inflation = lạm phát gia tăng

increased cost of living = giá cả sinh hoạt tăng

to cut interest rates = cắt giảm lãi suất

to bring down the rate of inflation = giảm tỷ lệ lạm phát

to compound the misery make things worse) = làm cho mọi việc tồi tệ thêm

to fall house prices = hạ giá nhà

pessimistic = bi quan

to lend money = cho vay tiền

a form of mortgage = một hình thức thế chấp

subprime mortgage = một hình thức cho vay được cấp cho các cá nhân có lịch sử tín dụng xấu

toxic mortgage = khi mortgage loans (các khoản vay có thế chấp) trở nên “toxic” thì chúng có thể trở thành một gánh nặng tài chính (cho ngân hàng cho vay)

(poor) credit rating = mức độ tín dụng (thấp)

risky lending = việc cho vay mang nhiều rủi ro

default = sự vỡ nợ

foreclosure (=repossession) = sự xiết nợ

to be bust = bị phá sản

to be nationalised bought by the government) = bị quốc hữu hóa

savings accounts = tài khoản tiết kiệm

(low) consumer confidence = độ tin cậy của người tiêu dùng vào nền kinh tế (thấp)

Unemployment (tình trạng thất nghiệp)

to be made redundant = bị sa thải

to cut one’s workforce: cắt giảm lực lượng lao động

to lay off = cho nghỉ việc

job losses / job cuts / redundancies = những người thất nghiệp

claimants = người nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền từ chính phủ hoặc công ty bảo hiểm,…

unemployment benefit = dole = trợ cấp thất nghiệp

be/ go on the dole = lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *